Wednesday, March 12, 2014

ΥΠΕΞ: Σημεία παρέμβασης ΥΦΥΠΕΞ Δ. Κούρκουλα με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Στρασβούργο 11.03.2014)

ΥΠΕΞ, Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2014
Ακολουθούν σημεία χθεσινών παρεμβάσεων Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Κούρκουλα, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τα εξής ζητήματα:

Σχετικά με νομοθετικό πακέτο «Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και συζήτηση επί έκθεσης για «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας ΗΠΑ, Οργανισμούς Παρακολούθησης Διάφορων Κρατών Μελών και ο Αντίκτυπός τους στα Θεμελιώδη Δικαιώματα των Πολιτών της ΕΕ»:

«Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών καμία άλλη νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει αποτελέσει το αντικείμενο τόσο σημαντικών και πολλαπλών συζητήσεων στο Συμβούλιο. Η Ελληνική Προεδρία έχει, ήδη, αφιερώσει 10 συναντήσεις επί αυτού του θέματος στις πρώτες δέκα εβδομάδες της Προεδρίας μας».

«Η Ελληνική Προεδρία είναι αποφασισμένη να σημειώσει πρόοδο ο συγκεκριμένος φάκελος, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, αποτελεί σημείο κλειδί και για τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και για την ανάπτυξη στην ΕΕ».

«Καλωσορίζουμε τη σημερινή συζήτηση και τη διαδικασία που έχει αρχίσει με πρωτοβουλία σας μέσω της σχετικής έκθεσης. Παρακολουθούμε, επίσης, στενά τη σχετική συζήτηση που διεξάγεται πέραν του Ατλαντικού».

Σχετικά με την «Έκθεση Προόδου 2013» για την Τουρκία:

«Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει στις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία. Η Τουρκία αποτελεί για την ΕΕ, τόσο μία υποψήφια χώρα, όσο και ένα σημαντικό εταίρο, με δυναμική οικονομία».

«Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η Ε.Ε. πρέπει να παραμείνει ο καταλύτης για τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, ειδικά στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών».

«Το Συμβούλιο συνεχίζει να ενθαρρύνει την Τουρκία να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα παρέχουν τις απαραίτητες δικλείδες ελέγχων και ισορροπιών, εξασφαλίζοντας ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες».

«Εν τούτοις, περισσότερες και συνεχείς προσπάθειες θα χρειαστούν, ειδικά όσον αφορά στη βελτίωση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Τουρκία, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συναθροίζεσθαι, της θρησκευτικής ελευθερίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων. Η υπερβολική χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών από τα όργανα επιβολής του νόμου πρέπει να αντιμετωπίζεται και να διερευνάται αποτελεσματικά. Οι πρακτικές περιορισμών στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού δικαστικών διώξεων κατά συγγραφέων, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι συχνές και δυσανάλογες απαγορεύσεις ιστοτόπων, καθώς και η ευρεία εφαρμογή της νομοθεσίας για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν ζητήματα που, επίσης, εγείρουν σοβαρές ανησυχίες».

«Η ΕΕ χαιρετίζει την υπογραφή, πέρυσι, της Συμφωνίας Επανεισδοχής και αναμένει την ταχεία κύρωσή της και την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της έναντι όλων των κρατών μελών. Η πρόοδος στο διάλογο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων θα βασίζεται στις επιδόσεις της Τουρκίας και θα εξαρτάται από την αποτελεσματική και συνεπή υλοποίηση, έναντι της ΕΕ και των κρατών μελών της, των προαπαιτούμενων που περιλαμβάνονται στο σχετικό οδικό χάρτη, όπως αυτός συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο».

«Σημειώνουμε με βαθειά λύπη ότι η Τουρκία, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις, συνεχίζει να αρνείται να εκπληρώσει την υποχρέωση πλήρους και άνευ διακρίσεων εφαρμογής του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σύνδεσης έναντι όλων των κρατών μελών. Τούτο θα μπορούσε να προσδώσει μία σημαντική ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία».

Σχετικά με το «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης-Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας»:

«Η αυριανή ψηφοφορία επί της νέας γενιάς των χρηματοοικονομικών εργαλείων για τις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΕ, τα οποία προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε την μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης των εν λόγω πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Ο αριθμός των υφιστάμενων προγραμμάτων θα μειωθεί και η νέα τους δομή θα αποτελείται από δύο Ταμεία. Το πρώτο θα αφορά στο Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη, και το δεύτερο στην Εσωτερική Ασφάλεια και θα έχει δύο συνιστώσες, τα σύνορα και τις θεωρήσεις αφενός και την αστυνομική συνεργασία αφετέρου».

«Συνολικά, τα δύο Ταμεία θα διαθέσουν 6,9 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Οι διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ΕΕ στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Αποτελεί, επομένως, υψίστη προτεραιότητα για την ΕΕ να διαθέτει χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά, ευέλικτα και περιεκτικά».
«Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν πάντα εύκολες. Εντούτοις, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι με το συνολικό αποτέλεσμα επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της μεταρρύθμισης των χρηματοοικονομικών εργαλείων που διαθέτουν οι Πολιτικές Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ».

 mfa.gr
12/3/14

No comments :

Post a Comment

Only News

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...

Blog Widget by LinkWithin