Tuesday, August 13, 2013

Τα σκοπιανά οχήματα με “ΜΚ” δίχως αυτοκόλλητο ακύρωσης θα ακινητοποιούνται - ΑΡΧΕΊΟ 5/8/11 updated

………Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τους αποδέκτες κοινοποίησης του παρόντος ότι, σε περίπτωση αφαίρεσης του αυτοκόλλητου από το όχημα και εφόσον αυτό γίνει αντιληπτό είτε από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές της χώρας μας   (Τελωνειακές, Αστυνομικές κ.λ.π.) είτε κατόπιν συγκεκριμένης καταγγελίας από πολίτες, τότε λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την μη περαιτέρω κυκλοφορία του οχήματος αυτού.”
...............................................................        Συνεπώς, όπως και να έχουν γίνει τα πράγματα : είτε οι τελωνειακές αρχές παρέλειψαν να βάλουν το "αυτοκόλλητο ακύρωσης της φωτογραφίας" , είτε ο Σκοπιανός το αφαίρεσε στην διαδρομή, μετά και από συγκεκριμένη καταγγελία πολίτη, που σέβεται τον εαυτόν του και έχει το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας, θα πρέπει να ακινητοποιείται το όχημα (ΙΧ, λεωφορείο, φορτηγό). Αν η αστυνομική αρχή δεν έχει στην διάθεσή της ακυρωτικό αυτοκόλλητο τότε για να ξεκινήσει, προφανώς, θα πρέπει ο οδηγός να αφαιρέσει την ένδειξη “ΜΚ”.
        Τα πράγματα ήταν τόσο απλά και υπήρχε (από το 1995 !!!) η υπ’αριθμ. Ε2748/315/ΑΟ019/ 24-10-95 διαταγή του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με FYROM» [6] η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και FYROM της 13ης -9-1995, Το σχετικό μάλιστα πρωτόκολλο το υπέγραψε και η σκοπιανή πλευρά στις 13-10-1995 για να λυθούν κάποια τεχνικά θέματα συναλλαγών μετά την ενδιάμεση συμφωνία και άρση του embargo.
Το αποτέλεσμα όμως ποιο ήταν; :
       Σιγά -σιγά όπως πάντα ατόνησαν τα αντανακλαστικά αρχών και πολιτών μετά από μία συνθήκη/συμφωνία και η άλλη πλευρά άρχισε να σιγοπριονίζει ότι δεν την ευνοούσε. Εμείς επαναπαυόμασταν στην καλή πίστη του συναλλασσόμενου. Με την Τουρκία είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της Ίμβρου και Τενέδου , όπως και των θρησκευτικών μειονοτήτων.
      Για το συγκεκριμένο θέμα τα τελευταία χρόνια (ιδίως φέτος το καλοκαίρι ) πέρασαν πολλά οχήματα Σκοπιανών με αυτοκόλλητο “ΜΚ” και δεν έγιναν οι πρέπουσες ακυρωτικές ενέργειες , είτε από άγνοια είτε από παράλειψη. Ίσως δημιουργήθηκε ένα αρνητικό προηγούμενο αλλά δεν είναι αργά.
     Παρακαλούνται οι πολίτες που πέφτει στην αντίληψη τους τέτοιο περιστατικό να μην προτιμούν την αυτοδικία αλλά τηλεφωνώντας το 100 και σύμφωνα με τις εγκύκλιους που επισυνάπτονται να απαιτούν την ακινητοποίηση του οχήματος μέχρι να βρεθεί ακυρωτικό αυτοκόλλητο η να αφαιρέσει ο οδηγός το “ΜΚ”
ΣΧΕΤΙΚΑ  ΑΡΘΡΑ :   
************************************************* 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
  • 1 : ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΟΠΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Στη συναλλαγή μεταξύ της Ελλάδος και των Σκοπίων, η παραδεκτή για την Ελλάδα ονομασία είναι “Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας” και σε σύντμηση “Π.Γ.Δ.Μ./FYROM”.

Επίσης, κατά την είσοδο ιδιωτικών οχημάτων που φέρουν το σημείο “ΜΚ”, οι υπηρεσίες θα θέτουν αυτοκόλλητο σήμα στο πάνω τζάμι, στο οποίο θα αναγράφεται στα αγγλικά η φράση:

“Η χρήση – αναγραφή του χαρακτηριστικού σήματος “ΜΚ” επί του παρόντος οχήματος δεν συνεπάγεται αναγνώριση από την Ελλάδα της ισχύος αυτού”.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών κ. Αλ. Παπαδόπουλου, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τα Σκόπια. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο τονίζονται τα ακόλουθα:

“Μετά τη μεταξύ της Ελλάδος και της FYROM ενδιάμεση συμφωνία της 13-9-195 η οποία συνήφθη στη Ν. Υόρκη και με βάση το σχετικό Μνημόνιο το οποίο υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών στις 13-10-95 στα Σκόπια, σε συνάρτηση και με το καταρτισθέν Πρωτόκολλο για τη ρύθμιση των τελωνειακών θεμάτων κατά τις διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο τελωνειακών διοικήσεων, το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα στις 20-10-95, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.

Στις συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών με βάση τις συμφωνηθείσες διατάξεις δεν επιτρέπεται εφεξής η επιστροφή εγγράφων που εκδίδονται από κάθε πλευρά και προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές της άλλης για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων και τις συναφείς τελωνειακές διαδικασίες στις περιπτώσεις που αυτά φέρουν επ’ αυτών ενδείξεις ονόματος μη παραδεκτού. Συναφώς διευκρινίζεται ότι η παραδεκτή για την Ελλάδα ονομασία είναι “Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας” και σε σύντμηση “Π.Γ.Δ.Μ./FYROM”. Αντί της επιστροφής τέτοιων εγγράφων ή της μη αποδοχής τους εφόσον υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές θα διενεργούνται, σε κάθε ένα από αυτά και στους χώρους όπου μνημονεύεται η μη παραδεκτή για την Ελλάδα ένδειξη της χώρας αυτής, οι πράξεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β της παρούσης.

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που έγγραφα υποβάλλονται από συναλλασσόμενους στα τελωνεία της χώρας (εξαγωγείς, μεταφορείς κλπ) στα έγγραφα αυτά πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύεται ο παραδεκτός από την Ελλάδα όρος.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, τα τελωνειακά παραστατικά που κατατίθενται στα αρμόδια τελωνεία είτε κατά την είσοδο στη χώρα, είτε στα τελωνεία τελικού προορισμού για τη θέση σε ανάλωση, ή την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς, θα γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον φέρουν ως χώρα προέλευσης – καταγωγής των εμπορευμάτων το αποδεκτό από τη χώρα μας όνομα.

Σε όλα τα προσκομιζόμενα προς υποστήριξη του κατατιθεμένου παραστατικού έγγραφα, εφόσον αυτά φέρουν τη μη παραδεκτή από τη χώρα μας ονομασία ως χώρα προέλευσης – καταγωγής, θα ενεργούνται προ της αποδοχής της οι ακόλουθες πράξεις:

Φορτωτικά και λοιπά εμπορικά έγγραφα.

Τα έγγραφα αυτά θα γίνονται αποδεκτά αφού πρώτα τεθεί στο σώμα του εγγράφου και δίπλα στις αντίστοιχες μη αποδεκτές ενδείξεις του, το αποτύπωμα σφραγίδας με την κατά τα ανωτέρω αποδεκτή από την Ελλάδα ονομασία.

Εμπορεύματα.

Για εμπορεύματα που εισάγονται στη χώρα και φέρουν είτε στη συσκευασία είτε επ’ αυτών σαν όνομα χώρας καταγωγής μη παραδεκτό όνομα, με ευθύνη και δαπάνες του εισαγωγέα και πριν από την ολοκλήρωση του τελωνισμού η μη παραδεκτή ένδειξη θα καλύπτεται με σταθερό επικόλλημα ή άλλο πρόσφορο μέσο, που θα φέρει την παραδεκτή ονομασία επί του συνόλου των εμπορευμάτων. Για τον παραπάνω αυτό σκοπό το τελωνείο προβαίνει σε καθολικό έλεγχο του εμπορεύματος.

Προτιμησιακά πιστοποιητικά.

Η προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση θα παρέχεται μόνο εφόσον τα προσκομιζόμενα στις υπηρεσίες πιστοποιητικά, φέρους το προβλεπόμενο από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις όνομα, “FYROM”.

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Αντίτυπα των εγγράφων διαμετακόμισης που καλύπτουν εμπορεύματα διακινούμενα μέσω Ελλάδος από και προς FYROM που κρατούνται από τα τελωνεία της χώρας θα σφραγίζονται επί του σώματος, με την παραδεκτή ονομασία “FYROM”.

Στα αντίτυπα των ιδίων εγγράφων που δεν κρατούνται ως ανωτέρω συρράπτεται τεμάχιον χάρτου στις αντίστοιχες μη παραδεκτές ενδείξεις επί του οποίου τίθεται η προβλεπόμενη σφραγίδα με την ένδειξη “FYROM”. Ειδικά και προκειμένου περί φορτωτικών θαλασσίων μεταφορών, εφόσον συντρέχει περίπτωση μη παραδεκτής ονομασίας, οι σχετικές σφραγίδες θα τίθενται μόνο στα αντίγραφα τα οποία παραμένουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Στα αντίγραφα των ανωτέρω φορτωτικών τα οποία θα συνοδεύουν τα εμπορεύματα θα συρράπτεται ξεχωριστό χαρτί επί του οποίου και θα τίθεται η προβλεπόμενη σφραγίδα, ως ανωτέρω.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κατά τις εξαγωγές των εμπορευμάτων από τη χώρα μας, με προορισμό τη FYROM, τόσο οι κατατιθέμενες στις υπηρεσίες διασαφήσεις όσο και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα (τιμολόγια, φορτωτικές κλπ) για να γίνουν αποδεκτά, υποχρεωτικά θα φέρουν ως χώρα προορισμού την κατά τα ανωτέρω παραδεκτή από τη χώρα μας ονομασία.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Προκειμένου περί εισερχομένων στη χώρα μας πολιτών της FYROM, εφόσον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τίθεται θέμα καταχώρησής των, κατά την είσοδό τους, συναποκομιζομένων ειδών, οι σχετικές εγγραφές θα γίνονται στην οπίσθια σελίδα του ειδικού εγγράφου θεώρησης που αυτοί είναι εφοδιασμένοι.

Εξάλλου, στις περιπτώσεις εξερχομένων από τη FYROM Ελλήνων πολιτών, οι απαιτούμενες εγγραφές για τα συναποκομιζόμενα υπ’ αυτών είδη, θα πραγματοιποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα, είτε επί του διαβατηρίου τους είτε σε ξεχωριστό χαρτί, παραδιδόμενο στον ταξιδιώτη.

---------------
  • 2 : Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ”ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ”

α)Το αριθμ. Πρωτ. Φ432/29947/3492/15-7-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορευματικών

Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

β) Η από 20-5-2011 επιστολή της Δημοκρατικής Αναγέννησης

γ) Το αριθμ. πρωτ. Γ411/25663/2378/8-6-2011 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών

του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

δ) Το αριθμ. πρωτ. 29461/22-6-2011 έγγραφο της Α3 Δ/νσης του Υπουργείου Εξωτερικών

Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, υπενθυμίζουμε την αριθμ. Ε2748/315/ΑΟ019/ 24-

10-95 διαταγή του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με

FYROM» η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και FYROM

της 13ης -9-1995, με την οποία προβλέπεται ότι κατά την είσοδο οχημάτων(ιδιωτικών, λεωφορείων,

φορτηγών) που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ” στην επικράτεια της Ελλάδος, ο/ Τελωνειακές αρχές

θέτουν πάνω σε ελεύθερο χώρο στο πίσω τζάμι των ιδιωτικών οχημάτων και στην περίπτωση των

λεωφορείων και φορτηγών στο πρόσθιο ή στο οπίσθιο μέρος αυτών αυτοκόλλητο, επί του οποίου

αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο της Ελληνικής επιφύλαξης για τη χρήση του κωδικού αυτού:

«Η χρήση/αναγραφή του χαρακτηριστικού σήματος ΜΚ επί του παρόντος οχήματος δεν

συνεπάγεται αναγνώριση από την Ελλάδα της ισχύος αυτού».

Το αυτοκόλλητο αυτό πρέπει να παραμένει επί του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της

κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, οχήματα δε που δεν φέρουν το αυτοκόλλητο δεν επιτρέπεται να

κυκλοφορούν.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τους αποδέκτες κοινοποίησης του παρόντος ότι, σε περίπτωση

αφαίρεσης του αυτοκόλλητου από το όχημα και εφόσον αυτό γίνει αντιληπτό είτε από τις αρμόδιες

διωκτικές αρχές της χώρας μας ( Τελωνειακές, Αστυνομικές κ.λ.π.) είτε κατόπιν συγκεκριμένης

καταγγελίας από πολίτες, τότε λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την μη περαιτέρω κυκλοφορία

του οχήματος αυτού.

Ο προϊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Εσωτερική Διονομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Π. Οικονόμου

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. 1. Καπελέρη

3. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κ. Κ. Νηχωρίτη

4. Δ/νση 19η / Τμήματα Α’, Β’ 2

No comments :

Post a Comment

Only News

Calculadora para la Cola de Vacunación en México

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...

Blog Widget by LinkWithin